Batraciens en Poitou-Charentes & Vendée

Liste Rouge des Amphibiens menacés de France (2015)


En Danger - EN
Bufotes viridis viridis - Pelobates fuscus - Rana arvalis - Rana pyrenaica
Vulnérables - VU
Bombina variegata - Calotriton asper - Discoglossus sardus - Hyla moleri - Pelobates cultripes - Salamandra atra - Salamandra lanzai